ANBI

Algemene gegevens

Mozaiek0318
Storkstraat 33
3905 KX Veenendaal
0318 734 900
contact@mozaiek0318.nl
RSIN-nummer: 853180623
KvK-nummer: 58785124

Stichting Mozaiek0318
Contactgegevens zie Mozaiek0318
RSIN-nummer: 851675049
KvK-nummer: 55371698


Doelstelling Mozaiek0318

De gemeente stelt zich ten doel een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de leden elkaar in navolging van Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen. De gemeente geeft dit vorm in (zondagse) samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten waarin de school van Aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente.

Alle activiteiten van de gemeente Mozaiek0318 zijn ondergebracht bij rechtspersoon Mozaiek0318 behalve alle (commerciële) activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten ter opbouw en ontwikkeling van de kerk van Nederland en daar buiten die zijn ondergebracht bij Stichting Mozaiek0318.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Onze naam Mozaiek0318 is een weergave van onze identiteit en is gebaseerd op Johannes 19:13-16. Een mozaïek is een kunstwerk van gebroken, mooi gekleurde deeltjes. We geloven dat God zinvolheid geeft aan ieders leven en ons wil leiden vanuit en met (onze) gebrokenheid naar (Zijn) veelkleurigheid. De visie van Mozaiek0318 is de volgende: We hebben het verlangen om een gemeente te zijn waar we - God aanbidden (onze relatie naar boven) - van elkaar houden (onze relatie naar binnen) - onze omgeving dienen (onze relatie naar buiten) Vanuit onze visie en identiteit verlangen wij ernaar om een lokale gemeente te zijn: - waar je wordt toegerust om God te aanbidden, waar een school van aanbidding komt en waarvan uit we andere gemeente willen ondersteunen in het groeien in de bediening van aanbidding. Daarbij hebben we de aanbidding van onze Heer altijd breed gedefinieerd, omdat aanbidding te maken heeft met het hele leven. - waar je mag komen zoals je bent: wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond of verhaal ook is. We doen dit vanuit een cultuur die zichtbaar wordt door de volgende, praktische houding die wij willen aannemen naar die ander: - De ontmoeting komt voor het standpunt - De vraag komt voor de conclusie - Het begrijpen komt voor het zelf begrepen willen worden: De Bijbelse woorden waarheid en genade (goedheid), liefde en gerechtigheid, zien wij als belangrijke ondersteunende waarden voor deze cultuur.


Beloningsbeleid

Mozaiek0318

Het bestuur van Mozaiek0318 wordt gevormd door de Oudstenraad, die uit 7 leden bestaat. De dagelijkse leiding van de gemeente is door het bestuur gedelegeerd naar het voorgangersteam, dat uit 4 bestaat. De leden van het pastorteam behoren niet tot het bestuur en hebben derhalve geen statutaire bevoegdheden.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie worden aan hen vergoed. 
Mozaiek0318 heeft 15 medewerkers of 8,9 fte in loondienst (inclusief de 4 voorgangers) waarvan 4 fulltime en 11 parttime (situatie per 1 januari 2020).

Medewerkers in loondienst van Mozaiek0318 ontvangen een salaris op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Mozaiek0318 en een functie-/salarisgebouw met meerdere salarisschalen periodieken. Voor de jaarlijkse indexering van de salarissen volgt Mozaiek0318 het prijsindexcijfer van het CBS.

Stichting Mozaiek0318

Het bestuur van Stichting Mozaiek0318 wordt gevormd door 2 personen uit de oudstenraad van Mozaiek0318 en de penningmeester van Mozaiek0318. Op dit moment zijn dit Ido Buwalda, Bert Bosscha en Frits Versluis. Er zijn geen medewerkers in dienst bij Stichting Mozaiek0318.


Actueel verslag van activiteiten

De gemeente organiseert zondagse samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten waarin de school van aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente.


Financiele verantwoording


Mozaiek0318

De voorgenomen bestedingen in het lopende gemeenteseizoen 2019 volgens de 25 oktober 2019 door de oudstenraad vastgestelde begroting zien er als volgt uit:

Besteding

Begroting

 

2020

Personeel

439.896

Huisvesting

153.082

Gemeente activiteiten

 

- Kinderen en jongeren

28.350

- Onderwijs en Training

27.250

- Diaconie & Missinair

44.800

- Diensten en evenementen

46.590

Afschrijving materiële vaste activa

22.994

Algemene kosten

193.538

Totaal

950.000

 

De hierna weergegeven verkorte staat van baten en lasten is van het boekjaar 2019, overeenkomstig de op 4 maart  2020 door de oudstenraad vastgestelde jaarrekening 2019

 

Gerealiseerd

 

2019

Baten

 

Inkomsten gemeente algemeen

788.898

Overige inkomsten

110.324

Totaal Baten

                           899.222

 

 

Lasten

 

Personeel

477.564

Huisvesting

140.488

Gemeente activiteiten

 

- Kinderen en jongeren

21.397

- Diaconie & Missinair

45.625

- Diensten en evenementen

37.196

Afschrijving materiële vaste activa

23.544

Algemene kosten

107.400

Totaal lasten

853.214

 

 

Batig saldo boekjaar

46.008

 

De inkomsten gemeente algemeen betreffen giften en vaste vrijwillige bijdragen voor de gemeente, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere collecten/acties zoals de kerst- & vakantiecollecte.  Overige inkomsten betreffen advertentie inkomsten en inkomsten van bruiloften en / of begrafenissen van delen van Mozaiek0318.

Het batig saldo is toegevoegd aan de algemene reserves.

 

Stichting Mozaiek0318

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen in het lopende gemeenteseizoen 2020 zien er als volgt uit:

Besteding

Begroting

 

2020

Kosten activiteiten

  65.000

Afschrijving materiële vaste activa

    1.000

Algemene kosten

  25.000

Totaal

  91.000

 

Verkorte staat van baten en lasten

De hierna weergegeven verkorte staat van baten en lasten is van het boekjaar 2019, overeenkomstig de op 4 maart  2020 door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2019.

 

Gerealiseerd

 

2019

Totaal Baten

                           115.665

Kosten activiteiten

110.018

Afschrijving materiële vaste activa

798

Algemene kosten

 22.686

Totaal lasten

133.502

Financiële baten en lasten

0

Resultaat boekjaar

-17.837

De inkomsten betreffen ontvangen gelden voor optredens, opleidingen, coaching en verkochte cd’s en boeken. De kosten van activiteiten zijn alle gemaakte kosten voor de hiervoor genoemde producten en diensten. Hierin zijn ook de productiekosten van een nieuwe CD opgenomen. Het negatief saldo is ten lasten gebracht van het stichtingskapitaal.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.