Meldpunt misbruik

Mozaiek0318 wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele delen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

  • Iedere medewerker met een arbeidscontract van Mozaiek0318 geeft aan, met de ondertekening van het arbeidscontract, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen Mozaiek0318 geldt.
  • Binnen de diverse pijlers (zoals Kids en We are Young) onderschrijven medewerkers een gedragscode.

 

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Binnen Mozaiek0318 is een vertrouwenspersoon (echtpaar Dirk en Willy Koudijs). De vertrouwenspersoon

  • functioneert onafhankelijk
  • is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Opzieners
  • de functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen Mozaiek0318

De vertrouwenspersoon in bereikbaar via vertrouwenspersoon@mozaiek0318.nl

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Mozaiek0318 is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). De SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 - 488 14 40.