Care

We leven in een gebroken wereld en in ons midden hebben velen met die gebrokenheid te maken. Onze naam Mozaiek0318 (kunstwerk van gebrokenheid) geeft dat ook aan en daarom hebben we als kerk een specifieke roeping om in onze omgeving de liefde en genade van God vorm te geven door daadwerkelijk mensen te helpen en zo samen door te groeien naar een vastberaden, volwassen discipelschap. ‘Volg Mij’, zei Hij. En dat volgen zit ’m vooral in het liefhebben; het liefhebben van God, de ander en onze omgeving. Om dat vanuit Mozaiek0318 handen en voeten te geven zijn er binnen Care een heel aantal mensen actief die er graag voor u willen zijn.

Care staat voor een pijler binnen Mozaiek0318 waarin Pastoraat en Serve (Diaconie) samen komen.

Binnen Mozaiek0318 werken we met een protocol. Dit zijn richtlijnen voor alle werkers in de gemeente, voor het verantwoord en vertrouwelijk omgaan met gegevens die je als werker, uit hoofde van je taak, ter ore of onder ogen komen. Het heeft tot doel een veilige omgeving te scheppen waarin je, b.v. in pastorale gesprekken, voorbede of vergaderingen, gerust je hart kunt uitstorten, wetend dat niemand daarmee ‘aan de haal gaat’. Verder geldt dat in principe mannen met mannen en vrouwen met vrouwen bidden, evt. aangevuld met iemand van het andere geslacht, omdat we met voorkeur in tweetallen dienen, vaak zijn dat echtparen. Alles wat u hen in de loop van de begeleiding meedeelt, behandelen zij vertrouwelijk, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de christelijke hulpverlening. Voor het geven van informatie aan anderen is uw toestemming nodig, tenzij de wet of de ethiek dit anders voorschrijft. Indien uw hulpverlener meent dat hij informatie aan anderen (bijvoorbeeld ouders indien u minderjarig bent, of iemand die ernstige schade dreigt te lopen door acties die u onderneemt, etc.) moet doorgeven, is hij – behoudens urgente omstandigheden – verplicht dit eerst met u te bespreken. Het is mogelijk dat in het kader van een teambespreking, of door de leiding waaronder uw hulpverlener staat, de wijze waarop uw hulpverlener u begeleidt, wordt besproken. Het doel hiervan is hem of haar bij te staan in het verzorgen van een zo goed mogelijke dienstverlening. Ieder die bij een dergelijke bespreking betrokken is, moet zich eveneens aan de regels van de privacy houden.

Zo gaan we, ook met Care, verder bouwen aan Mozaiek0318. Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van Hem die ons liefheeft. Cees en Rommy van Harten zijn de coördinatoren van Care.

Contact

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

contact@mozaiek0318.nl